ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  Magination Marketing Ügynökség Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.marketingzoli.hu, www.magination.hu és a www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.marketingzoli.hu és a www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató Adatai:

Név: Magination Marketing Ügynökség Kft.

Székhely és levelezési cím: 1071 Budapest Dózsa György út 14. II. em. 27.

Ügyfélszolgálat: office@magination.hu

Telefonszáma: +36 70 701 9830

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-199343

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Adószám: 24884068-2-42

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.marketingzoli.hu és a  www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.marketingzoli.hu és a  www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldalon történő vásárlást az elektronikus szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

 

1.2. A www.marketingzoli.hu és a  www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A www.marketingzoli.hu és a  www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a tanfolyamra történő jelentkezéssel magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5. A szerződés nyelve magyar.

 

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7. Ügyfélszolgálat: Magination Marketing Ügynökség Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1071 Budapest Dózsa György út 14. II. em. 27.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10.00-18.00

Telefon: +36 70 701 9830

Internet cím:  www.marketingzoli.hu , www.magination.hu , www.onlinevallalkozas24oraalatt.hu

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. MEGRENDELÉS

 

3.1. A vásárolandó szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a szolgáltatás a weboldalon vagy a tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely szolgáltatással kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatás árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatás vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Megrendelés feladására a Magination Kft. weboldalain a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott szolgáltatásokat az egyes szolgáltatásokra kattintást követően megjelenő, a szolgáltatás részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát  megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső részén található piros gombra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma egyesével törölhető (az adott szolgáltatás előtti kuka ikonra kattintva). Az Ügyfélnek a Kosár oldalon megjelenő űrlapot kell kitöltenie ahhoz, hogy ajánlatkérését leadhassa. Beléphet Facebook fiókjának vagy Google fiókjának adataival is. Ha minden szükséges adatot megadott, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el megrendelését, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget NEM keletkeztet.

 

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlatkérés (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél általi megrendelés során megadott adatokat. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

4.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 

 1. FELELŐSSÉG

5.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

5.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

5.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

5.4. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

5.5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

5.6. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

 

6.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

6.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

6.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Központi levelezési cím: 1071 Budapest Dózsa György út 14. II. em. 27.

 

Ügyfélszolgálati email cím: office@magination.hu

 

Az Ügyfél a szolgáltatással vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányátaz Ügyfélnek elküldi,

és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 7.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségen, hétköznapokon 10:00-18:00 között fogadja.

 

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

  • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
  • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  • Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
  • Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
  • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  • Fax: +36 1 210 4677

 

  • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

  • A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
  • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím: 753 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Fax: +36 1 488 21 86
  • Telefon: +36 1 488 21 31

 

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat emailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Budapest, 2015. szeptember 07.

 

Kérdésed van?
Lépj velünk kapcsolatba